Was reggie white's wife white or black?

Reggie White's wife was black. Reggie suffered a fatal cardiac arrhythmia in 2004 and died.

Tag: reggie white 

Thursday, February 02 2012