How do you say "congratulations" in mandarin?

In Mandarin, saying Congratulations is Gong xi, while Good Luck is Zhu Ni Haoyun!

Tags: gongmandarincongratulations 

Related questions